tel +48 660 760 603

mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Profesjonalne usługi księgowe

Decydując się na otwarcie własnej działalności gospodarczej, należy liczyć się z koniecznością wypełnienia obowiązków rachunkowych i podatkowych. Ich rodzaj jest ściśle uzależniony od rozmiaru i formy organizacyjnej firmy, ale też wybranej formy opodatkowania. Naszą ofertę przygotowaliśmy tak, aby móc pomóc każdemu Klientowi i zapewnić mu możliwość skupienia się na rozwoju biznesu.


Poniżej prezentujemy poszczególne formy rozliczeń, którymi zajmujemy się w biurze.


Podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR)

Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest najbardziej powszechną formą rozliczania z urzędem skarbowym. Zasady rozliczeń przy pomocy PKPiR określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).
PKPiR to ewidencja podatkowa, do której prowadzenia zobowiązane są:

 • osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych,
 • spółki partnerskie,


które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, gdy dla tego rodzaju przychodów wybrali opodatkowanie na zasadach ogólnych, albo w formie podatku liniowego.


Kto jeszcze może prowadzić działalność na zasadach PKPiR?

Obowiązek prowadzenia PKPiR dotyczy również osób:

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg,
 • duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • rolników prowadzących gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników, którzy wykonują działalność osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.


Formę tę mogą wybrać również przedsiębiorcy, którzy nie przekroczyli limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy 2.000.000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy.


Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 2 października 2023 r. wynosił 4,6091 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2021). Zatem limit przychodów za 2023 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r., wynosi:

2.000.000 euro × 4,6091 zł/euro = 9.218.200 zł 

.

 

Rozliczenie na podstawie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Znaczna część firm obsługiwanych przez nasze biuro w Myszkowie rozlicza się na zasadach podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Jest to, obok ryczałtu ewidencjonowanego, najprostsza forma rozliczenia. Wybierają ją przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy nie mogą rozliczać się na podstawie ryczałtu. Korzystają z niej także osoby, dla których wybór zasad ogólnych lub podatku liniowego jest korzystniejszy niż wybór ryczałtu. W ramach prowadzenia podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów przez nasze biuro w Myszkowie zajmujemy się między innymi ewidencją kosztów i przychodów, podatku od towarów i usług, środków trwałych oraz sporządzeniem deklaracji do comiesięcznych rozliczeń z Urzędem Skarbowym czy rozliczeń rocznych.

 

Jakie formy opodatkowania wyróżniamy?


Podatnicy rozpoczynający i prowadzący działalność gospodarczą mają prawo do wyboru najkorzystniejszej dla nich formy opodatkowania spośród założonych przez przepisy prawne dla określonych grup podatników. Możemy wyróżnić następujące formy opłacania podatku:

 • na zasadach ogólnych (według skali podatkowej),
 • podatek liniowy według stawki 19 %,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • karta podatkowa.


Do elementów mających wpływ na wybór formy opodatkowania możemy zaliczyć przede wszystkim rodzaj działalności, jej formę prawną, rozmiar zatrudnienia, świadczenie usług na rzecz określonych podmiotów, korzystanie z usług innych podmiotów, nieprzekroczenie ustawowych limitów, ale też formę ewidencji księgowej i podatkowej.


W KPiR są ewidencjonowane przychody uzyskane w ramach prowadzonej działalności, jak i koszty uzyskania tych przychodów. Podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji tj.: ewidencji wyposażenia, środków trwałych, sprzedaży, przebiegu pojazdu, czy też karty przychodów pracowników.


Księgi handlowe

Osoby zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na zasadach ksiąg handlowych wskazuje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy, jej przepisy dotyczą:

 • osób fizycznych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych.


Przepisy obowiązują pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro, w walucie polskiej. Limit ten przelicza się po średnim kursie ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Wskazane wyżej podmioty gospodarcze będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2024 roku, jeżeli w 2023 roku przekroczą limit przychodu w kwocie 9.218.200 zł. (2.000.000 x 4,6091 ). W przypadku jego nieprzekroczenia księgi rachunkowe mogą być prowadzone dobrowolnie.


Jakie obowiązki nakłada ustawa o rachunkowości?

Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiązków i ograniczeń na podmiot, od którego wymaga się prowadzenia ksiąg handlowych. Jest on zobowiązany do stworzenia zakładowego planu kont i dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, należności oraz zobowiązań, a także prowadzenia szczegółowych ewidencji dotyczących wszystkich obszarów działalności firmy. Obostrzenia te sprawiają, że prowadzenie ksiąg handlowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

Prawidłowo prowadzone dają pełen obraz stanu finansowego firmy, a także umożliwiają bieżące monitorowanie stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. Księgi handlowe umożliwiają także stworzenie zakładowego planu kont, dostosowanego go do specyfiki prowadzonej działalności oraz pozwalają na analizę kontaktów z poszczególnymi kontrahentami i partnerami.


Zasady ogólne

W przypadku działalności prowadzonych na zasadach ogólnych podstawą do wyliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę między przychodami uzyskanymi przez podatnika, a kosztami ich uzyskania.


Na koniec roku dochód ten jest korygowany o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków. W przypadku wybrania tej formy opodatkowania, podatnicy mogą prowadzić ewidencje podatkowe w formie PKPiR bądź ksiąg rachunkowych.


Do czego są zobowiązani podatnicy?

Podatnicy mają obowiązek comiesięcznego obliczania i wpłacania na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek, w terminie do 20 każdego następnego miesiąca. Po zakończeniu roku składają roczne zeznanie podatkowe (PIT-36), w terminie do końca kwietnia roku następnego. Przedsiębiorcy przysługują odliczenia od podstawy opodatkowania np. z tyt. zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne czy też strat z lat ubiegłych.

 

Skala podatkowa w 2024 r.

 Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi 
ponad  do
  120.000 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3.600 zł
120.000   10.800 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

 

Podatek liniowy

Kolejną formą opodatkowania jest podatek liniowy. Zgodnie z jego zasadami płaci się go według jednolitej 19% stawki. Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty dochód. Zaliczka stanowi 19% wyliczonego dochodu, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne . Przy obliczaniu podatku nie przysługuje możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku oraz z części odliczeń.

 

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest opcjonalną formą opodatkowania. W tej sytuacji, wartość podatku nalicza się według niższych stawek podatku stosowanych do przychodu, tj. bez uwzględnienia kosztów. Skorzystanie z tej formy opodatkowania wymaga spełnienia warunków wskazanych w ustawie. Jednym z nich jest np. limit przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w poprzednim roku - według stanu prawnego na rok 2023 przychody te nie mogą przekroczyć równowartości 2.000.000 euro tj. 9.218.200 zł.

 

Kogo jeszcze dotyczy ryczałt ewidencjonowany?

Omawiana forma opodatkowania dotyczy również osób fizycznych, które osiągają niektóre przychody (wskazane w art. 1 uzpd.) z tytułu:

 • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli nie zostały zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • pełnienia obowiązków osób duchownych.


Osoby te mogą być opodatkowane w formach zryczałtowanych pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o wyborze właśnie tego rodzaju opodatkowania, we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Termin złożenia oświadczenia mija 20 lutego roku podatkowego dla osób prowadzących działalność, natomiast podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego ma obowiązek złożyć je do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

Na jakich zasadach ustala się wysokość podatku?

Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu należny podatek jest zależny wyłącznie od wysokości przychodów. Koszty prowadzonej działalności nie mają wpływu na jego wysokość. Stawka ryczałtu jest ustalana w wysokości dostosowanej do przeciętnej rentowności danego rodzaju działalności (20%, 17%, 8,5%, 5,5%, 3%). Opodatkowanie na omawianych zasadach uniemożliwia zmniejszenie kwoty podatku na podstawie ulg, ale też zastosowanie preferencyjnego rozliczenia rocznego wspólnie z małżonkiem.
Obliczenie ryczałtu i wpłacanie go na rachunek urzędu skarbowego następuje miesięcznie – do dnia 20 następnego miesiąca. Możliwe jest również kwartalne opłacanie podatku. Z tej opcji mogą korzystać jedynie podatnicy, których przychody uzyskane w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro tj. 9.218.200 zł.
Ryczałt ewidencjonowany nakłada obowiązek prowadzenia m.in. ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych czy też ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

 

Karta podatkowa

Forma opodatkowania w postaci karty podatkowej jest najbardziej przystępną i prostą dla podatnika formą opodatkowania. Wysokość podatku nie jest tu uzależniona ani od wielkości uzyskiwanych przychodów, ani od ponoszonych kosztów Zależy ona bowiem od liczby zatrudnionych osób oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność (im jest ona wyższa, tym wyższy jest podatek).


Kto może skorzystać z karty podatkowej?

Karta podatkowa jest przewidziana dla podatników prowadzących działalność gospodarczą małych rozmiarów, głównie o charakterze usługowym, handlowym. Przy tego typu formie opodatkowania nie ma konieczności prowadzenia ewidencji przychodów, składania zeznań i innych deklaracji podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia książki ewidencji zatrudnienia wszystkich pracowników.


Jak ustalana jest wysokość podatku?

W przypadku karty podatkowej wartość podatku dochodowego ustalona jest przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy. Wysokość podatku jest stała w ciągu całego roku podatkowego. Wybór tej formy opodatkowania wymaga dokonania obowiązkowego zgłoszenia w urzędzie skarbowym do 20 stycznia (dotyczy podatników prowadzących już działalność gospodarczą) albo przed rozpoczęciem działalności w postaci złożenia dokumentu PIT-16.